UNT 26 maj 2019

Timmerflottning i särskilda rännor

2019-05-26 Kjell Sjöberg

Timmer har under långa tider varit en stor industri i norra Uppland. Hur flottningen av timmer gick till beskrivs nu utförligt i den nyutgivna boken "Flottningen från Gysinge till havet".

Bakom boken står de sex författarna Bengt Löf, Bertil Andersson, Jarl Holmström, Ulf Carlsson, Helena Lundgren och Lena Knutson Udd. I förordet säger författarna att de med boken vill ge en samlad bild av timmerhanteringen i de norra delarna av Uppsala län.

I boken berättar de bland annat hur virkestransporterna fungerade och hur timret transporterades på Dalälven ut till den uppländska kusten.

Vidare får man veta att flottningen i Dalälven skiljde sig från hur den gick till i andra älvar. I Dalälven gick det inte något virke i själva älvfåran utan i separata timmerrännor som hade en total längd av 58,5 kilometer.