Hallsta Pappersbruk

Dokumentet om Hallsta Pappersbruk är ett av mina examensarbeten från utbildningen inom Byggnads- och industriminnesvård 2004-2006. Arbetet är gjort tillsammans med en annan elev. Tonvikten har lagts på uppbyggnadsskedet av pappersbruket fram till och med 1950-talet då stora förändringar skedde på bruket. De senare åren har bara berörts kortfattat. Då min utbildning omfattar byggnader och teknik har fokus lagts på detta. Etnologiska, arbetslivsmässiga och sociala frågor har i stort sett utelämnats. 

Examensarbetets första del består av Hallsta Pappersbruks historia och uppbyggnad. I den delen har vi lagt in situationsplaner som visar hur bruket vuxit och förändrats. Vi valde sedan att fördjupa oss i hamnen, vedhanteringen, sliperiet, sulfitfabriken, pappersbruket samt transporter och transportanordningar. I de här kapitlen har vi lagt tyngdpunk-ten på tekniken och maskinerna samt vilka förändringar som skett. Vi valde att ge extra uppmärksamhet åt sulfitfabriken som är riven samt sliperiet som är påväg att slås ut av TMP-tekniken. Ångcentralen fick vi av tidsbrist välja bort. I sista delen av dokumentet finns en fotodokumentation som beskriver hur bruket såg ut 2006 samt ett avsnitt om kulturmiljövårdens roll. I Hallstavik står två riksintressen mot varandra; bevarandet av arbetarbostäderna Rödvillorna och utvecklingen av pappersbruket.

När Holmens Bruk 1912 planerade att bygga ett nytt pappersbruk fastnade man för byn Hallsta. Här fanns en ångsåg som ägdes av Skebo Bruk, en lastageplats vid Edeboviken, sötvatten i Skeboån, en industrijärnväg och kraftstationen i Älvkarleby var inte långt borta. Två saker avgjorde slutligen: den öppna hamnen i Skeboviken samt möjligheten att via havsflottning använda sig av norrländsk ved. Byggandet av Hallsta Pappersbruk påbörjades 1913. Den första pappersmaskinen togs i bruk 1915 och samma år ändrades ortsnamnet Hallsta till Hallstavik. Många förändringar har sedan skett genom åren och under arbetets gång kunde vi konstatera att Hallsta Pappersbruk vid flera tillfällen verkar ha varit föregångare när det gäller att anamma ny teknik och ibland lite riskfyllda idéer.

Examensarbetet har kompletterats i boken Hallsta Pappersbruk - industrihistoria från 1912 till våra dagar, se publikationer.