Civilförsvarsanläggningen Elefanten

Dokumentation av civilförsvarsanläggningen Elefanten i Sollentuna.

Dokumentationen av anläggningen har initierats av Länsstyrelsen i Stockholms län inför en utredning om en eventuell byggnadsminnesförklaring av Elefanten. Dokumentationen har utförts som ett samarbete mellan mig och Stockholms Läns museum där jag har utfört dokumentationen av den tekniska utrustningen som finns bevarad i lokalerna. Det rör sig om telefoni- och radioutrustning, ventilation och kraftcentral. 

Erfarenheterna av andra världskriget medförde att det sågs ett behov av att bygga upp ett totalförsvar där det civila, ekonomiska, psykologiska och militära försvaret anordnades. 

Civilförsvarsanläggningen Elefanten stod klar under 1970-talets senare del då det kalla kriget pågick som intensivast. Anläggningen är inrymd i ett bergrum i Sollentuna och var tänkt att fungera som ledningscedntral och skyddsrum åt Stockholms stads och Sollentuna kommunledningar i händelse av krig. Här skulle de viktigaste kommunala verksamheterna samlas så som exempelvis räddningsledning och flyglarm.

Anläggningen har aldrig behövt användas under en krigssituation men har ändå fram till och med 1996 varit en operativ anläggning där civilförsvarsövningar och annat kursverksamhet kopplad till civilförsvaret ägt rum. Anläggningen, som skötts av Stockholms brandförsvar, togs helt ur drift 1998.

Länk till dokumentet