Byggnadsminnesutredningar Byggnadsminnesutredningar
Hårsbäcks kvarn och såg Vattenanknutna inventeringar
Publikationer
Dannemora gruva Dokumentationer
Ågestaverket Kulturhistoriska värderingar
Degefors Bruks brandstation Inventeringar
Kyrkliga kulturminnen Kyrkliga kulturminnen