Ett urval vandringshinder i Skåne län VI - Kulturhistorisk utredning

Under sommaren och hösten 2021 inventerade jag 13 vattendrag i Skåne län. Mitt uppdrag var att, tillsammans med en arkeolog och en industriantikvarie, ta fram rapporten med historik och kulturhistoriska värderingar. Miljöerna som har inventerats utgör vandringshinder för vattenfauna och är eller kan bli aktuella för vattenvårdande åtgärder.

Den här rapporten behandlar 13 kulturmiljöer i Skåne län. De 13 miljöerna ligger vid 11 olika vattendrag, dessa är Driveån, Helge å, Vieån, Killingaån/Rumperödsån, Almaån, Tormetorpsån, Mellbyån, Skräbeån (Holjeån), Vege å, Kävlingeån, Verkeån. Miljöerna innehåller både ekologiska och kulturhistoriska värden.

Denna rapport ska fungera som underlag för hur vi på bästa sätt kan bibehålla och värna om kulturmiljövärden som en del i att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag, såväl som planeringsunderlag för att hantera intresse- och målkonflikter när åtgärder ska genomföras. Den hjälper också till att t öka kunskapen kring kulturmiljöer som ligger i anknytning till vattendragen.